Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Truede ansvarsarter i Østfold

BioFokus-rapport 2017-28

BioFokus forside

Det er foretatt en evaluering av alle truete arter påvist i Østfold. Østfold har en høy konsentrasjon av rødlistearter, med 820 påviste truete arter. Samtidig er store land- og ferskvannsarealer under press fra utbygging, skogbruk, landbruk og andre arealforbrukende aktiviteter. Det er plukket ut 202 truete arter som forekommer i Østfold, og som Østfold har et spesielt ansvar for å ivareta. Artenes forekomst i Østfold er antatt å være av stor viktighet for artenes fremtidige overlevelse i Norge.

Alle ansvarsartene er omtalt i rapporten, med angivelse av utbredelse, kunnskapsstatus og aktuelle trusler. Rapporten i sin helhet finner du nedenfor. Utdrag fra rapporten om det som omhandler våre kommuner:

Askim kommune

I Askim er det kun registrert fire prioriterte ansvarsarter, hvorav tre er fugl eller pattedyr. Kommunen er relativt liten og mangler mange av de naturtypene som er spesielt viktige for Østfolds ansvarsarter. Det er antagelig et noe begrenset potensial for forekomst av ytterligere ansvarsarter i kommunen. En generell kartlegging av ansvarsartene i kommunen bør gjennomføres for å øke kunnskapsnivået.

 PRIORITERTE ANSVARSARTER I ASKIM KOMMUNE

Gruppe

Latinsk navn

Norsk navn

Rødlistekategori

Fugl

Circus aeruginosus

sivhauk

VU°

Fugl

Crex crex

åkerrikse

CR

Pattedyr

Canis lupus

ulv

CR

Sommerfugler

Zygaena viciae

liten bloddråpesvermer

VU

 

Hobøl kommune

Hobøl kommune har seks registrerte ansvarsarter. Kommunen er liten og mangler flere av naturtypene som er spesielt viktige for Østfolds ansvarsarter. Det er antagelig et noe begrenset potensial for forekomst av ytterligere ansvarsarter i kommunen. En generell kartlegging av ansvarsartene i kommunen bør gjennomføres for å øke kunnskapsnivået om artenes utbredelse og bestandssituasjon.

PRIORITERTE ANSVARSARTER I HOBØL KOMMUNE

Gruppe

Latinsk navn

Norsk navn

Rødlistekategori

Fugl

Circus aeruginosus

sivhauk

VU°

Fugl

Crex crex

åkerrikse

CR

Karplanter

Carex elata

bunkestarr

VU

Lav

Chaenotheca phaeocephala

stautnål

VU

Pattedyr

Canis lupus

ulv

CR

Sommerfugler

Zygaena viciae

liten bloddråpesvermer

VU

 

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune har kun tre registrerte ansvarsarter, og alle tre er fugl eller pattedyr. Kommunen er relativt liten og mangler de fleste naturtypene som er spesielt viktige for Østfolds ansvarsarter. Det er antagelig et begrenset potensial for forekomst av ytterligere ansvarsarter i kommunen.

PRIORITERTE ANSVARSARTER I SPYDEBERG KOMMUNE

Gruppe

Latinsk navn

Norsk navn

Rødlistekategori

Fugl

Circus aeruginosus

sivhauk

VU°

Fugl

Crex crex

åkerrikse

CR

Pattedyr

Canis lupus

ulv

CR