Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

Ved rovviltangrep eller mistanke om rovviltangrep på husdyr er det viktig å kontakte Statens Naturoppsyn (SNO). I våre kommuner er det Neri Horntvedt Thorsen og Mats Finne som er rovviltkontakter. Rovviltkontaktenes dokumentasjon på skader er det viktigste grunnlaget for erstatningsbehandling hos Fylkesmannen.

Navn Telefon Ansvarsområde, kommune

Neri Horntvedt Thorsen

Arnkjell Johansen

994 44 509

917 44 700

Akershus: Follo, Oslo mot Østmarka, Østfold: Hobøl, Spydeberg, Våler, Skiptvet, Moss

Mats Finne 924 32 531 Askim, Trøgstad, Skiptvet, Eidsberg, Marker, Rømskog, Aurskog-Høland og Fet
Jan Kåre Lie 901 72 258 Rakkestad, Skiptvet, Marker, Eidsberg, Aremark
Terese Charlotte Moe 930 01 518 Halden, Aremark, Sarpsborg, Fredrikstad
Haakon Haaverstad 904 73 107 Sørøstre Østfold: Rygge, Råde, Fredrikstad og Hvaler

Ida Glemminge,

Regionansvarlig

996 26 836

Hele Oslo, Akershus og Østfold

- informasjon, generelle spørsmål, mediekontakt

 

Fylkesmannen har en beredskapstelefon som brukes ved akutte rovvilthendelser:        481 97 903. Telefonen er betjent hverdager mellom 08 og 19 og i helgene mellom kl 8 og 14. Du kan også sende SMS eller legge igjen beskjed på svareren.

Naturforvalter ved Landbrukskontoret HSA, Hans Runar Kojedal, kontaktes på telefon 976 58 813.

 

Hvem har ansvar for hva?

Rovviltnemnda: I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Østfold, Oslo og Akershus utgjør region 4. Nemnda skal sørge for at rovdyrene forvaltes slik at antallet dyr er så nær regionens bestandsmål som mulig. Nemnda har ansvar for å utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt, prioritere forebyggende og konfliktdempende virkemidler og gi kvoter for de ulike jakt- og fellingsregimer for rovvilt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for nemnda i region 4.

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til formidling av kunnskap om forekomst og bestander av fredet rovvilt. Fylkesmannen gir ved behov fellings-tillatelse på fredet rovvilt som gjør skade. Embetet behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og tiltak i beiteområder.

Statens naturoppsyn, SNO/Rovviltkontakter: De lokale rovviltkontaktene dokumenterer rovviltskader på husdyr. Videre driver de kontroll med lisensfelling og kvotejakt. De kan også bistå ved skadefelling og ettersøk av store rovdyr.

Kommunene bistår husdyrnæringen med informasjon om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og utbetaler evt godtgjørelse for deltagelse ved skadefelling.

Mattilsynet har hovedansvar for å se til at dyrevelferdsloven blir fulgt. De har oppgaver knyttet til dyrevelferd på beite, og skal varsles om dyr som lider.

Husdyreier har ansvar for tilsyn med dyr og gjerder samt varsling av myndighetene ved hendelser.

Mer informasjon finner du i fylkesmannens informasjonshefte om rovvilt og beitedyr 2017.

I juni var det et informasjonsmøte for husdyrbrukere om rovviltsituasjonen. Presentasjonene fra møtet legges ut her.