Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Miljøplan i landbruket

Miljøplanen er et resultat av et samarbeid mellom avtalepartene i jordbruksoppgjøret. Miljøplanen skal bevisstgjøre, ansvarliggjøre den enkelte bonde/foretak og legge grunnlaget for gjennomføring av "riktige" miljøtiltak på det enkelte bruk.
Den skal være med på å stimulere til mer miljøvennlig produksjon blant norske bønder og gi grunnlag for økt verdiskaping.
Gjennom miljøplanene skal landbruket få synliggjort sin produksjon av miljøgoder / miljøvennlig drift, og gi grunnlag for å få/opprettholde tillit hos forbrukerne

Forskrift om miljøplan trådte i kraft fra 2003 og gjelder alle foretak som mottar produksjonstilskudd. Miljøplanen skal bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon, ivareta miljøverdiene og medvirke til økt verdiskaping med utgangspunkt i kulturlandskap og miljøverdier.
 
Miljøplanen består av to trinn. Trinn 1 forutsettes for alle som mottar produksjonstilskudd og manglende plan fører til trekk i produksjonstilskuddet. Den skal inneholde:
  1. Kart med avmerka miljøverdier og -utfordringer
  2. Gjødslingsplan og sprøytejournal
  3. Sjekkliste for miljøtilstand. Frist for utfylling 15. november hvert år
  4. Plan for utbedring av mangler
  5. Dokumentasjon for gjennomføring av tiltak
Trinn 2 kreves av den som søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og miljøtilskudd til skjøtselstiltak under regionalt miljøprogram, og skal inneholde:
  1. Målsetting for foretakets miljøinnsats
  2. Planer for tiltak om særskilte miljøformål
  3. Oversikt over gjennomførte tiltak
 
 

Kvalitetssystem i landbruket - KSL

Målet for Kvalitetssystem i landbruket - KSL er at alle bønder skal ha et aktivt kvalitetssystem på garden. Kvalitetssystem i landbruket er bondens eget verktøy for styring og dokumentasjon av gardsdrifta. Alle landbrukets organisasjoner står bak ordningen. Egenrevisjon er en viktig del av gardens kvalitetssystem. Bakgrunnen for å etablere KSL var konkurransestrategiene for norsk mat for å møte et mulig medlemsskap i EU. I dag vet vi at et kvalitetssystem for garden er nødvendig av flere grunner. Norske forbrukere vil vite hva de spiser, og for bonden er det nødvendig å ha et godt system for å sikre kvaliteten på både produksjonen og produktene. Kvalitetssystem i landbruket er satt sammen av flere elementer som sammen dekker hele garden. KSL-kravene og KSL-handboka danner rammen om kvalitetssystemet, som hver bonde tar i bruk og tilpasser behovene på egen gard. Her finner du kart som viser tilskuddsklassene for endra jordarbeiding i Østfold. Her finner du materiell til miljøplan og KSL.