Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker utviklingen ved å gjenta innsamlingene. Vi er avhengige av at arealer og naturressurser brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv. Slike aktiviteter skal ikke true livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturområder. Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge hvilke naturtyper og arter som det må tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen.

Det ble gjort en kartlegging av naturtyper i Hobøl og Askim i 2011. Resultatene er presentert i rapporter utarbeidet av Ola Wergeland Krog:

  • Naturtyper i Hobøl. Oppdatering av kommunens naturtyperegister, 2011

  • Naturtyper i Askim. Sammenstilling og digitalisering av kommunens naturtyperegistreringer fra perioden 1996 – 2002, 2011

I Spydeberg er tilsvarende kartlegging gjennomført i 2014, og rapporten forventes å være ferdig i løpet av våren 2015.