Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Publisert 8.5.2015 på www.mattilsynet.no:

Strengere regler for bruk av plantevernmidler

Ny forskrift om plantevernmidler trer i kraft 1. juni 2015. Denne forskriften har endringer som berører alle brukerne og forhandlerne av plantevernmidler i Norge. En av de største endringene er at alle nå må vurdere om man kan bruke andre metoder enn plantevernmidler for bekjempelse av ugras, sopp og lignende. 

2015-06-04

Oppsummering fra markdagen 18. juni 2014

Sjekk utløp på hydrotekniske anlegg ofte!

2014-07-02
jordsmonnskart spydeberg

Fakta om jorda i Spydeberg

Skog og landskap har laget et faktaark om jordsmonnet i Spydeberg. Størstedelen av jorda i Spydeberg har svært høy jordkvalitet.

2014-03-18
ku

Temaark #1 2014 fra Bioforsk

Husdyrgjødsel og lagerkapasitet

Bioforsk har utarbeidet et temaark om husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel.

2014-02-10

Bekjempelse av floghavre

Det er forbudt å spre floghavre. Floghavre skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset.

2013-08-14

Søknadsskjema og forskrift er klart!

Søk om tilskudd til drenering!

I følge forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, kan du nå søke om tilskudd. 100 mill kr til drenering er fordelt til fylkene for 2013, og 100 mill kr vil bli fordelt i 2014.

2013-07-05

Nyheter fra landbruks - og matdepartementet

200 millioner i tilskudd til drenering av jordbruksjord

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Det er i jordbruksavtalen avsatt 100 millioner kroner for 2013 og 100 millioner kroner for 2014 til drenering. Eier av jordbruksjord og leier av jordbruksjord kan søke kommunen om tilskudd.

2013-06-27

Ordninger/tilskudd i jordbruket

De fleste ordninger og søknadsskjema om tiltak i jordbruket og skogbruket finner du på Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no. Her finner du også oversikter over lover, forskrifter og rundskriv. F. eks søknader i forbindelse med SMIL, produksjonstilskudd, avløser//fritid, avløsning ved sykdom, avlingssvikt, konsesjon

2012-04-12

Avløpsslam

Slam er rikt på næringsstoffer og har gode jordforbedringsegenskaper. Bruk av slam kan redusere kostnadene til handelsgjødsel og kalk. Det er viktig at slam brukes og håndteres slik at det ikke oppstår helsefare eller fare for forurensing av jord, vann og luft. Ved bruk av produkter med slam skal det sendes melding til kommunene minimum 2 uker før første levering. Meldingen skal leveres til lokalt landbrukskontor. Landbrukskontoret videreformidler meldingen til MHVIØ for en helsemessig vurdering.
2012-06-01

Konsesjon for husdyrhold

Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Søknad om konsesjon for anlegg eller produksjon over grensene for konsesjonsfri drift sendes via kommunen til Fylkesmannen.
2012-05-30