Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no
BioFokus forside

BioFokus-rapport 2017-28

Truede ansvarsarter i Østfold

Det er foretatt en evaluering av alle truete arter påvist i Østfold. Østfold har en høy konsentrasjon av rødlistearter, med 820 påviste truete arter. Samtidig er store land- og ferskvannsarealer under press fra utbygging, skogbruk, landbruk og andre arealforbrukende aktiviteter. Det er plukket ut 202 truete arter som forekommer i Østfold, og som Østfold har et spesielt ansvar for å ivareta. Artenes forekomst i Østfold er antatt å være av stor viktighet for artenes fremtidige overlevelse i Norge.

2018-02-02

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker utviklingen ved å gjenta innsamlingene. Vi er avhengige av at arealer og naturressurser brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv. Slike aktiviteter skal ikke true livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturområder. Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge hvilke naturtyper og arter som det må tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen.

2015-01-29
Kanadagullris

Hagerømlinger - fra prydplanter til svartelistearter

Mattilsynet, Hagelaget og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt ut en informativ brosjyre om uønskede arter som i større og større grad tar overhånd på arealer som ikke lenger skjøttes.

2012-08-28