Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
Vær fra yr.no

Rovvilt og beitedyr

Målsetning for rovviltforvaltningen er todelt. Det skal sikres bærekraftige rovviltbestander, levende lokalsamfunn og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene.

Det skal legges vekt på økt forutsigbarhet for alle som berøres av rovviltpolitikken, økt lokal aksept, reduserte tap av husdyr og tamrein og økt alminneliggjøring av rovviltforvaltningen gjennom å åpne for nye former for felling av rovvilt når bestandssituasjonen tillater dette.

2017-08-15

– bidra til bekjempelse av svartelistede arter!

Gratis kurs i bruk av motorryddesag

Det er behov for hindre og redusere spredning av kjempespringfrø. For å legge til rette for at ungdom skal kunne utføre slikt arbeid, tilbys nå kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorryddesag for ungdom. Kurset arrangeres i regi av Aktivt Skogbruk og gir kompetansebevis for å kunne bruke motorryddesag. 

Kurset arrangeres torsdag 17. august kl. 8.30-16.00 i Askim, og er helt gratis!

2017-08-14

Nye satser er kr. 2000,- pr. dekar

Tilskudd til drenering

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er fra 1. januar 2016 unntatt vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.

 

2017-07-10
korn

Markdag i Spydeberg!

Landbrukskontoret HSA, Bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Klima Østfold arrangerer markdag i Spydeberg med tema jordpakking og drenering torsdag 1. juni!

2017-05-24

Nyhetsbrev 2017

2017-04-04

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd, RMP mm

Hobøl, Spydeberg og Askim bondelag, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbrukskontoret HSA arrangerer informasjonsmøte om den nye ordningen for produksjonstilskudd og om regionalt miljøprogram i Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg tirsdag 4. april kl. 18.30.

2017-04-04

Nyhetsbrev 2015

2015-03-25

Kartlegging av natur

Miljødirektoratet kartlegger natur for å få kunnskap om arter og naturtyper og overvåker utviklingen ved å gjenta innsamlingene. Vi er avhengige av at arealer og naturressurser brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv. Slike aktiviteter skal ikke true livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturområder. Miljødirektoratet arbeider med å kartlegge hvilke naturtyper og arter som det må tas spesielt hensyn til i arealforvaltningen.

2015-01-29

Bruk av ild utendørs

I skog og landbrukssammenheng er det ikke uvanlig å fjerne dødt plantemateriale som skogsavfall, halm og gress ved å brenne det opp. Det er imidlertid forbundet med stort ansvar å tenne ild på denne måten. Hvert år går dessverre driftsbygninger og bolighus tapt som følge av at slik brenning kommer ut av kontroll.

2014-05-09